Masterprogram i språk – Tyska

120 hp

Tyska är av historiska skäl ett viktigt språk i Europa med stor kulturell och ekonomisk betydelse. På masterprogrammet i språk med inriktning tyska bygger du upp en förståelse för språk och litteratur som kulturyttringar, och sambanden mellan dessa och samhället. Du får lära dig hur språket såg ut under olika tidsskeden, hur det användes för olika kommunikativa syften, hur litteraturen speglar kulturella förhållanden, samt hur det talas om litteraturen. Programmet förbereder dig för en karriär inom kultur- och näringslivssektorn eller för vidare akademiska studier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Genom att läsa masterprogrammet i språk, men inriktning mot tyska kommer du få insikter om det tyska språket och litteraturen, och förstå en språkkultur på ett djupare plan. Språket är inte bara ett verktyg för kommunikation. Via text- och litteraturstudier kommer du få svar om människors användning av språket och deras syften med ett visst språkbruk. Detta kräver metoder för att analysera texter med en känslighet för deras språkliga struktur och innehåll. Du kommer att möta den språkliga variationen och rikedomen i kommunikationen och kreativiteten i den, inte minst när medierna för kommunikationen ändrar karaktär.

Programmet ger dig

  • avancerade insikter i mer teoretiska aspekter i språkvetenskap och litteraturvetenskap
  • specialkunskap inom ämnet, med experter på tysk språk- och litteraturvetenskap till lärare
  • möjlighet till utlandsstudier.

Programmets kurser bygger på specialkunskaper inom institutionen. Lärare och forskare är experter på tysk språk- och litteraturvetenskap samt kulturkunskapens didaktik. I samtliga kurser ingår mindre träffar av seminarietyp där studenterna förväntas diskutera relevanta ämnen. Aktivt deltagande och engagemang är viktiga komponenter i programmet.

Programmet förbereder dig för en karriär inom kultursektorn eller för en framtid i den akademiska världen, där nästa steg är forskarstudier. Studierna är därmed forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Masterprogrammet i tyska ges av institutionen för moderna språk vid språkvetenskapliga fakulteten i Uppsala. Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Utlandsstudier kan också ingå i programmet och är något som uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med tyska som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde man väljer att fördjupa sig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen. Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Undervisningsspråk är tyska och engelska.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Möjlighet till praktik finns. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ingå i examen.

En masterexamen i tyska är en chans att utvecklas intellektuellt, få bättre analysförmåga och slipa dina forskarförmågor så att du är väl förberedd inför en forskarutbildning eller anställning inom något av ett stort antal områden utanför den akademiska världen. Du kan hitta arbete såväl inom landet som i utlandet. I Sverige finns över 1200 tyskägda företag där dina språk- och kulturkunskaper är efterfrågade. Omvänt finns det ca 1800 svenskägda bolag i Tyskland. Du kan arbeta som expert för språk och kommunikation vid dessa företag eller som expert för internationella frågor vid universitet och högskolor.

Tyska talas i Europa av ca 100 miljoner människor, huvudsakligen i Tyskland, Österrike och Schweiz, men det finns tysktalande grupper i andra länder, till exempel i Rumänien, Tjeckien och Ryssland. Med en masterexamen i tyska kommer du därför vara väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter i stora delar av Europa.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin