Masterprogram i språk – Slaviska språk

120 hp

Masterprogrammet i språk med inriktning mot slaviska språk passar för dig som har stort intresse för ett område med spännande historia och rik kultur. Flera av de slaviska språken är idag officiella EU-språk, och studier i slaviska språk på avancerad nivå förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom många yrken nationellt och internationellt. Du får under hela din utbildning öva dig i tal och skrift. Efter programmet kan du även gå vidare till en forskarutbildning.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Sveriges bredaste utbud av utbildning i språk och språkrelaterade ämnen. Du väljer att fördjupa dig inom ett eller flera av huvudområdena. Det kan vara språk, litteratur, lingvistik med mera.

Inom masterprogrammet i språk med inriktning mot slaviska språk får du får fördjupa dig i polska, ryska eller serbiska, kroatiska och bosniska. Du kan även välja bulgariska som en breddningskurs. Under utbildningen får du färdighetskurser som breddningskurser inom litteratur, språkvetenskap och kulturstudier.

Dina färdigheter i att utrycka dig i skrift och i tal tränas under hela utbildningen. Dessutom får du möjlighet att stärka din analytiska kompetens genom att självständigt genomföra mindre projekt med tydliga forskningsfrågor som du får möjlighet att presentera.

Även kurser från andra fakulteter kan tas med i examen för att ytterligare specialisera din utbildning. Programmet ger dig möjlighet att läsa arbetslivsinriktade kurser som är specialutformade för språkstuderande. Studierna är forskningsförberedande och ger redan efter första året behörighet till utbildning på forskarnivå.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med slaviska språk som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Utbildningen är fördelad på kurser och självständiga arbeten. Under första året löper en arbetslivsinriktad seminarieserie samt organiserade studiebesök som är gemensamma för alla inriktningar inom programmet. Kurserna inom programmet varierar beroende på vilket huvudområde du väljer att fördjupa dig i.

Termin 1

Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läser du kurser inom det egna huvudområdet.

Termin 2

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet, omfattande 15 hp. Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning samt en valbar kurs inom huvudområde eller andra ämnen.

Termin 3 och 4

Den tredje och fjärde terminen fördelas mellan ett självständigt arbete omfattande 15 eller 30 hp samt valbara kurser inom huvudområde eller andra ämnen. Möjlighet till praktik omfattande 7,5 hp eller 15 hp finns.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Du tar själv kontakt med potentiella praktikplatser.

Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper. Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklambyråer, näringslivet och turistnäringen såsom ambassader, UD, Regeringskansliet, SIDA.

Med en masterexamen i slaviska språk öppnas många vägar framåt. Den är ett viktigt steg mot forskarutbildning och vidare in i den akademiska världen. Den kan också vara av stor betydelse för anställning inom många andra områden, såväl statliga som privata, där slaviska språk förekommer i verksamhet, kunskapskällor eller omvärldskontakter. Hit hör:

  • internationella organisationer
  • NGO:s
  • statliga myndigheter
  • statlig och kommunal förvaltning
  • institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och intressen i samhälle och omvärld, inklusive kultursektorn och turistnäringen.

De slaviska språken talas av mer än 300 miljoner människor och dominerar både i delar av vårt omedelbara närområde och i mer avlägsna delar av Europa. Flera av dem är EU-språk och NATO-språk medan andra kan komma att få sådan status inom en överskådlig framtid. Oavsett vilken typ av kontakter Sverige och svenska aktörer har med de kulturområden där språken talas, är kunskaper i dem oumbärliga.

Exempelvis våra långvariga kontakter med Polen gör polska helt centralt för många svenska företag samt i olika EU-samarbeten. Serbiska, kroatiska och bosniska hör till våra största invandrarspråk, vilket medför ett stort behov av tolkning och översättning inom sjukvård och rättsväsende, men också i EU-sammanhang. Våra relationer till Ryska Federationen och Belarus gör ryskan oumbärlig vid exempelvis ambassader, UD, Regeringskansliet och i mediaföretag. Värdet av god förståelse av ryska är också stort inom många vetenskaps- och teknikområden.

De slaviska språken är både gamla och moderna kulturspråk och som sådana viktiga i förlags- och kultursektorn. Varje år diskuteras slaviskspråkiga författare som kandidater för nobelpriset i litteratur, och långt många fler än så översätts till svenska

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin