Masterprogram i kemi – Fysikalisk kemi

120 hp

Inriktningen fysikalisk kemi på masterprogrammet i kemi är nära kopplad till världsledande forskning. Inriktningen ger dig fördjupad kunskap inom viktiga och avancerade forskningsområden och moderna experimentella metoder. Du kommer att ha lärare som är ledande experter inom till exempel femtosekundspektroskopi, artificiell fotosyntes och fotokatalys och du får möjlighet att göra ditt examensarbete vid forskningsfronten.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Programmet ger dig en stabil grund i avancerad fysikalisk kemi inom alla de viktigaste områdena som till exempel reaktionsdynamik och spektroskopi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap med praktiska och ger en inblick i metoder inom teoretisk kemi och beräkningskemi.

Under utbildningen kommer du att

  • få möjlighet till en personlig mentor som hjälper dig att förbereda dig för din framtida karriär
  • få teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom avancerad fysikalisk kemi, samt inblick i teoretiska och beräkningskemiska metoder
  • vara en del av ett universitet med två nobelpris i kemi.

Denna specialisering är inriktad mot grundläggande fysikalisk kemi, men innehåller även de kemiska och fysikaliska grunderna som krävs för att kunna medverka i utvecklingen av nya lösningar för hållbar energiproduktion och bränslen. Detta innefattar till exempel kinetiken och mekanismen för elektronöverföringsreaktioner i solceller, fotokatalys och artificiell fotosyntes. Även teoretiska aspekter och simuleringsmetoder för utvecklingen av nya material lyfts i programmet. Du kommer att vara väl förberedd för forskning inom akademien eller forskning och utveckling inom industrin.

Lärarna är alla aktiva forskare och du kommer därför att ha möjlighet att diskutera aktuella forskningstrender med ledande experter. Genom att välja en kurs i forskningspraktik där du får medverka i arbetet i en forskargrupp har du också möjlighet att ytterligare fördjupa din teoretiska kunskap och utveckla din experimentella färdighet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att läsa kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna. Några av dessa är även gemensamma med andra inriktningar inom masterprogrammet i kemi. På den första kursen kommer du att träffa flera av våra professorer inom olika delar av kemin som ger seminarier om aktuella trender inom sina respektive forskningsfält. Terminen avslutas med en profilkurs i fysikalisk kemi.

Under andra och tredje terminen kommer du att läsa olika kurser inom fysikalisk kemi. Kurserna under den andra terminen ges tillsammans med specialiseringen i kemi för förnybar energi. Kunskapen om fotokemi, elektrokemi och katalys är alla nödvändiga för en grundläggande förståelse av till exempel solceller, batterier och fotokatalys.

Under den tredje terminen läser du en kurs i statistisk termodynamik och simuleringsmetoder, vilket är en av hörnstenarna inom fysikalisk kemi, samt en avancerad kurs i laserspektroskopi.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 hp. Detta kan utföras i den grupp där du har din mentor eller i en annan grupp inom ett relevant område. Ofta hittar studenter inspiration från tidigare terminers forskningsnära kurser.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för programmet för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa. Du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent i ett annat land.

Kurserna varvar teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare, vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som bjuder in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din framtida karriär. Där kommer du att träffa doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av vår forskningsmiljö. Våra forskargrupper har ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter, vilket du har stor nytta av vid val av examensarbete och även för att skapa ett brett kontaktnät.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du en systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning.

Du har stora möjligheter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig sektor, eget företagande eller inom den akademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master- eller magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbetsuppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbets­uppgifterna varierar och kan till exempel vara:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta sektorer och med en specialisering kommer du att ha en god bakgrund för att inneha nyckelpositioner i arbetet med att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel vara inom kontroll av nya produkter och produktionsmetoder, avancerade metoder för miljökontroll och övervakning. Det kan också innebära utveckling av metoder för hitta nya biomarkörer för diagnostiska tillämpningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin