Specialistsjuksköterskeprogrammet – Ambulanssjukvård

60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård är ditt första steg till ett spännande och oförutsägbart yrkesliv. Med hjälp av erfarna lärare och instruktörer som själva är verksamma inom ambulans- och akutsjukvården bygger du den kunskap du behöver. Du lär dig, och tränas i, att snabbt bedöma vårdbehov och ge en god och säker vård under varierande förhållanden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård upplever du varierande arbetsdagar där din kompetens och erfarenhet är dina främsta tillgångar. Vid särskilda händelser som olyckor och stora katastrofer vilar ett stort och viktigt ansvar på dina axlar. Därför lägger programmet stor vikt vid simuleringar, fältstudier och verksamhetsförlag utbildning. Du deltar i övningar vid bland annat räddningstjänst, larmcentral, polis, förlossning, anestesi- och akutmottagning. Det ger dig de färdigheter du behöver för att tillsammans med dina kollegor möta alla de utmaningar en specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård ställs inför.

Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

  • bedömer du vårdbehov, åtgärdar svikt i vitala funktioner och bedriver god och säker omvårdnad under varierande förhållanden
  • hänvisar du till olika vårdnivåer, ger råd om egenvård och samarbetar med andra organisationer och verksamheter
  • värnar du alla människors lika värde och har ett etiskt förhållningssätt och bemötande
  • måste du ha körkort med lägst behörighet B och god fysik.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot ambulanssjukvård. Det kan även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot ambulanssjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot ambulanssjukvård.

Kurser inom programmet

  • Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi, 6 hp
  • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Omvårdnad inom ambulanssjukvård 1, 16,5 hp
  • Omvårdnad inom ambulanssjukvård 2, 15 hp
  • Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta en studievägledare för mer information om utlandsstudier.

På utbildningen används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, praktisk träning av olika moment och workshops. Undervisningen bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Du får lära dig att göra bedömningar, identifiera omvårdnadsbehov, planera omvårdnad, ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder och göra uppföljning av insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap och målet är att stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga

Utbildningen har olika examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, skriftliga rapporter och examination av praktiska färdigheter.

En övervägande del av utbildningen genomförs som distansstudier. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till dator, webbkamera och internetuppkoppling. Obligatorisk undervisning på campus och övningar vid Akademiska sjukhuset och räddningstjänstens övningsområde. Varje tillfälle omfattar 1–4 dagar. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Region Uppsala, men kan genomföras på annan ort.

Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård väljer du mellan ett brett utbud av karriärvägar. Ambulanssjukvård är din specialitet. Din flexibla kompetens gör dig även eftertraktad inom såväl primärvård som sluten hälso- och sjukvård. Många väljer att ta anställning vid bland annat SOS Alarm, sjukvårdens larmcentraler eller inom försvarets sjukvårdsorganisation. Ett annat populärt alternativ är att läsa in fler specialistutbildningar och därmed kombinera sin tjänst mellan två olika kliniker som exempelvis akutmottagning och ambulanssjukvård.

​Tillsammans med din ambulanssjuksköterskekollega bildar du ett litet vårdteam som både i och utanför ambulansen hjälper och stöttar varandra till beslut. Du kommer att möta människor i svåra kriser och situationer vilket ställer stora krav på stresstålighet. Som specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård kommer du inte att gå sysslolös. Det är ett område med stort behov av utbildade medarbetare.

Uppsala universitet ger dig goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling, likaså till en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin