Specialistsjuksköterskeprogrammet

60/75 hp

Utbildningsplan, MSJ2Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MSJ2Y
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 6 maj 2013
Diarienummer
Medfarm 2013/653
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och de inriktningar som ges vilka omfattar 60 högskolepoäng (hp) förutom inriktning mot distriktssköterska som omfattar 75 hp.

Utbildningen anordnas enligt högskoleförordningen (1993:100, ändr. 2006:1053) bilaga 2.

Allmänna mål för utbildning på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434))

Mål vid Uppsala universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en yrkesutbildning baserad på forskning inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, men också på forskning inom andra relevanta ämnen och beprövad kunskap och erfarenhet. Specialistsjuksköterskeprogrammet skall ge den kompetens som erfordras för att specialistsjuksköterskan självständigt ska kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl sluten som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad. Vidare ska specialistsjuksköterskan delta i utveckling av hälso- och sjukvård, i samverkan med andra professioner.

Lokala beslut och riktlinjer

Uppsala universitet har beslutat att inriktningarna inom specialistsjuksköterskeprogrammet skall vara förankrade vid de institutioner där den bästa specialistkunskapen och högsta kompetensen finns för respektive inriktning gällande både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Utvecklingen av huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad skall ske i ett väl utvecklat samarbete mellan de berörda institutionerna och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Specialistsjuksköterskeprogrammet erbjuder därigenom en utbildning i samverkan med en högspecialiserad sjukvård och med forskning i frontlinjen inom ett flertal specialiteter.

Beskrivning av huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad är huvudområdet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår människa, hälsa, miljö och omvårdnad/ omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och bygga på vetenskaplig grund och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Omvårdnad på avancerad nivå kännetecknas av att teoretiska kunskaper från olika områden integreras i fördjupade analyser av komplexa omvårdnadsbehov. Omvårdnad på avancerad nivå förutsätter förmåga att kritiskt bearbeta, värdera och sammanfatta information om individens situation och tillstånd för att därigenom kunna föreslå och genomföra adekvata åtgärder för specifika omvårdnadsproblem. Vidare omfattar omvårdnad på avancerad nivå systematisk vetenskaplig bedömning och utvärdering av så väl traditionella som nya omvårdnadsstrategier.

Omvårdnad innebär att se människan i ett helhetsperspektiv. Målet med omvårdnad är att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Med omvårdnad avses hjälp för kortare eller längre tid till människor som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad planeras och genomförs så att individens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Grundläggande för en god omvårdnad är att utifrån etiska och kulturella aspekter och ur ett jämställdhetsperspektiv ha ett respektfullt bemötande.

Omvårdnad omfattar åtgärder i syfte att skapa en hälsofrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt individen och deras närstående i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer. Omvårdnadsåtgärder omfattar allt från högteknologiska insatser till stöd vid traumatiska och existentiella kriser. Omvårdnad omfattar även identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer och samarbete med andra aktörer kring hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för individer, familjer, grupper och samhälle.

Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling. För att kunna bedöma vad som i den enskilda situationen är god omvårdnad krävs relevanta kunskaper från olika områden, naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora.

Omvårdnadshandlingar/åtgärder i vid mening innebär att berörda yrkeskategorier i samverkan med individen, och när så är lämpligt även individens närstående, formulerar och tydliggör mål för fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande och hälsa. Rådgivning och vägledning är viktiga omvårdnadshandlingar/åtgärder som stöd för individens och närståendes egna insatser under och efter avslutad vård och omsorg inom sluten såväl som öppen hälso- och sjukvård.

Utbildningens mål (SFS 2006:1053 Examensordning)

För specialistsjuksköterskexamen skall studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning, och

- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,

- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,

- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,

- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och

- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

- visa självkännedom och empatisk förmåga

- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna

- visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Omfattning och mål för respektive inriktning

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

- visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter

- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

-visa fördjupade kunskaper om den perioperativa omvårdnadsprocessen inom allmän och specialiserad anestesisjukvård

-visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi och medicinsk teknik inom allmän och specialiserad anestesisjukvård

-visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom anestesisjukvård

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund, inom anestesisjukvård

- visa förmåga att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet i en högteknologisk miljö

- visa förmåga att självständigt kunna övervaka och utföra anestesi, analgesi och sedering och kunna förebygga komplikationer inom anestesisjukvård för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga till handlingsberedskap och kunna prioritera sina insatser vid omvårdnad och behandling i akuta och komplexa situationer samt tillämpa sina specialistkunskaper i samband olyckor och katastrofer

- visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

- visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom anestesisjukvård

- visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

- visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder

- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

-visa fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen inom intensivvård

- visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi och medicinsk teknik inom allmän och specialiserad intensivvård

-visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom intensivvård

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund, inom intensivvård

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet

- visa förmåga att självständigt övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer inom intensivvård för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga till handlingsberedskap och kunna prioritera sina insatser vid omvårdnad och behandling i akuta och komplexa situationer samt tillämpa sina specialistkunskaper i samband olyckor och katastrofer

- visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

-visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom intensivvård

-visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

-visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom intensivvård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård.

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå. Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

-visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat.

-visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Lokala mål:

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

-visa fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen inom operationssjukvård - visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi och medicinsk teknik inom operationssjukvård

-visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom operationssjukvård

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund, inom operationssjukvård

-visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet

-visa förmåga att självständigt övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer inom operationssjukvård för att därigenom främja optimal hälsa

-visa förmåga till handlingsberedskap och kunna prioritera sina insatser vid omvårdnad och behandling i akuta och komplexa situationer samt tillämpa sina specialistkunskaper i samband olyckor och katastrofer

-visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

-visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom operationssjukvård

-visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

-visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

- visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden

- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

-visa fördjupade kunskaper i omvårdnadsprocessen inom ambulanssjukvård

- visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi och medicinsk teknik visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom ambulanssjukvård

- visa kunskap om hur ambulansen skall framföras så att största möjliga säkerhet uppnås för besättning, patient och medtrafikanter

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund inom ambulanssjukvård

- självständigt hantera medicinteknisk utrustning och kommunikationsutrustning

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet

-visa förmåga till handlingsberedskap och kunna prioritera sina insatser vid omvårdnad och behandling i akuta och komplexa situationer samt tillämpa sina specialistkunskaper i samband med olyckor och katastrofer

-visa förmåga att övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer inom ambulanssjukvård för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

- visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom ambulanssjukvård

-visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå. Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

- visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

Lokala mål:

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

- visa fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen inom kirurgisk vård

- visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi, medicinsk teknik samt epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling av patienter med kirurgiska sjukdomstillstånd

- visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom kirurgisk vård

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund, inom kirurgisk vård

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet

- visa förmåga att självständigt övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer inom kirurgisk vård för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga till handlingsberedskap och kunna prioritera sina insatser vid omvårdnad och behandling komplexa situationer samt tillämpa sina specialistkunskaper i samband olyckor och katastrofer

- visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

- visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom kirurgisk vård

- visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom kirurgisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

- visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov

- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

- visa fördjupade kunskaper i omvårdnadsprocessen inom onkologisk vård

-redogöra för och konkretisera fördjupade kunskaper om primär cancerprevention, cancersjukdomar, cancerdiagnostik samt onkologiska och kirurgiska behandlingsmetoder vid cancersjukdom

- visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom onkologisk vård

Färdighet och förmåga

-visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund, inom onkologisk vård

- visa förmåga att självständigt övervaka, och utföra onkologiska behandlingar och kunna förebygga komplikationer för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet

- visa förmåga att självständigt ansvara för psykosocial vård och vård av patienter i livets slutskede, samt i samarbete med andra yrkesgrupper kunna vidta och utvärdera lämpliga åtgärder

-visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

- visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom onkologisk vård

-visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom onkologisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt Högskoleförordningen skall studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål (SFS 2006:1053):

- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,

- visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och

- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

- visa fördjupade kunskaper i omvårdnadsprocessen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

-visa fördjupade kunskaper om barns och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och andliga utveckling och behov samt tillämpa dessa utifrån ett genusperspektiv

- visa fördjupade kunskaper om teorier med relevans för omvårdnad av barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård

-visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till barn och ungdomar i olika åldrar och deras familjer, genus och sociokulturell bakgrund, i enlighet med FN:s barnkonvention, inom hälso- och sjukvården

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för barns, ungdomars och anhörigas autonomi och integritet

- visa förmåga att självständigt övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga att självständigt ansvara för psykosocial vård och vård av barn och ungdomar i livets slutskede

-visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

-visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom

-visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt Högskoleförordningen skall studenten efter avslutad utbildning även uppnå följande mål (SFS 2006:1053):

- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov

- visa förmåga att möta människor i kris

- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

-visa fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen inom psykiatrisk vård

-visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi och psykologiska behandlingsprinciper

- visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom psykiatrisk vård

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar, genus och sociokulturell bakgrund, inom psykiatrisk vård

-visa förmåga att tillämpa ett optimalt hälsoperspektiv

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienters största möjliga autonomi och integritet

-visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

- visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom psykiatrisk vård

-visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre

Utbildningen omfattar 60 hp och ges på avancerad nivå. Förutom Högskoleförordningen centrala beslut och riktlinjer (SFS 2006:1053) skall studenten efter avslutad utbildning även uppnå följande mål:

- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och

- visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.

Lokala mål:

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

- visa fördjupade kunskaper i omvårdnadsprocessen inom vård av äldre

- visa fördjupade kunskaper om äldre personers fysiska, psykiska, sociala och andliga utveckling och behov samt tillämpa dessa utifrån ett genusperspektiv

- visa fördjupade kunskaper om teorier om åldrande och omvårdnadsteorier

- visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen, farmakologi och behandlingsprinciper av sjukdomar

- visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad av äldre

-

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till äldre

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för äldre personers autonomi och integritet

- visa förmåga att självständigt övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

- visa förmåga att självständigt ansvara för palliativ omvårdnad

- visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom äldrevård

- visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom äldrevårdsområdet

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

Utbildningen omfattar 75 hp och ges på avancerad nivå.

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer

- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter

- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet

Lokala mål

Studenten ska efter avslutad utbildning dessutom uppnå följande mål

Kunskap och förståelse

-visa fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen inom distriktssköterskans verksamhetsområde

- visa fördjupade kunskaper i biomedicinska ämnen och farmakologi

-visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet

- visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik samt i genomförande av kvalitets- och utvecklingsarbete avseende omvårdnad inom distriktssköterskans verksamhetsområde

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen anpassad till patienter i olika åldrar och deras närstående, genus och sociokulturell bakgrund, inom området

-visa förmåga att självständigt kunna förskriva hjälpmedel och läkemedel till patienter med speciella sjukdomar

- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete i samarbete med andra aktörer på individ-, grupp- och samhällsnivå

- visa förmåga till att kunna befrämja och ansvara för patienternas autonomi och integritet

-visa förmåga att självständigt övervaka, utföra medicinska åtgärder och kunna förebygga komplikationer för att därigenom främja optimal hälsa

- visa förmåga att tillämpa fördjupade kunskaper om kommunikation, ledarskap och samverkan för att befrämja en god och säker arbets-, och vårdmiljö samt visa förmåga att tillämpa strategier i effektivt resursutnyttjande

-visa förmåga att kunna kritiskt analysera och värdera forskningsresultat för att kunna tillämpa evidensbaserad kunskap i sin yrkesutövning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att kunna reflektera över samt analysera och värdera egna och andras omvårdnadsåtgärder utifrån kultur, genus och psykosociala faktorer inom distriktssköterskans område

- visa förmåga till inlevelse och med ett professionellt och etiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och deras närstående

- visa förmåga att kunna kritiskt granska, analysera och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av omvårdnaden inom distriktssköterskans område

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Programmets uppläggning

Nio inriktningar av specialistsjuksköterskeprogrammet har ett gemensamt innehåll inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Det gemensamma innehållet består av teorier och modeller inom omvårdnad, etik, ledarskap, kommunikation, vetenskaplig metodik och vårdpedagogik. Undervisningen genomförs via gemensamma föreläsningar och seminarier som är fördelade över flera kurser och är delvis webbaserade. Utbildningen avslutas med en för alla inriktningar gemensam kurs gällande examensarbete på 15 hp alternativt 7,5 hp.

Inriktningen vård av äldre har en annorlunda uppläggning då den genomförs som ett nationellt nätburet program i samverkan mellan Uppsala universitet, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Sophiahemmet högskola (SHH) och Umeå universitet.

Inriktning mot anestesisjukvård

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 40 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 20 hp medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 22,5 hp.

• Specifik omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp

• Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp

• Subspecialiserad anestesi och anestesi vid speciella tillstånd, 7,5 hp

• Perioperativ omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, 7,5 hp

• Allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 15 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom anestesisjukvård, 7,5 hp samt

• Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom anestesisjukvård, 7,5 hp

Inriktning mot intensivvård

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 40 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 20 hp medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 22,5 hp.

• Specifik omvårdnad inom intensivvård, 7,5 hp

• Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp

• Medicinsk behandling inom intensivvård, 7,5 hp

• Omvårdnad inom perioperativ vård och intensivvård, 7,5 hp

• Allmän och specialiserad omvårdnad inom intensivvård, 15 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom intensivvård, 7,5 hp samt

• Fördjupning i allmän och specialiserad omvårdnad inom intensivvård 7,5 hp

Inriktning mot operationssjukvård

Utbildningen består av följande kurser fördelade 40 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 20 hp medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 22,5 hp.

• Perioperativ omvårdnad inom operationssjukvård, 7,5 hp

• Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp

• Specifik omvårdnad och kirurgiska metoder inom allmän och specialiserad operationssjukvård, 15 hp

• Allmän och specialiserad omvårdnad inom operationssjukvård, 15 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom operationssjukvård, 7,5 hp, samt

• Fördjupning i omvårdnad inom operationssjukvård, 7,5 hp

Inriktning mot ambulanssjukvård

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 40 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 20 hp medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 22,5 hp.

• Specifik omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7,5 hp

• Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård, 7,5 hp

• Medicinsk behandling inom ambulanssjukvård, 7,5 hp

• Omvårdnad inom anestesisjukvård och akutsjukvård, 7,5 hp

• Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom ambulanssjukvård, 7,5 hp, samt

• Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7,5 hp

Inriktning mot kirurgisk vård

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 40 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 20 hp medicinsk vetenskap. Utbildningen bedrivs på halvfart.

Verksamhetsförlagd utbildning består av studieuppgifter och fältstudier.

• Kirurgisk omvårdnad och medicinsk vetenskap 7,5 hp

• Specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom kirurgisk vård I, 15 hp

• Specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom kirurgisk vård II, 7,5 hp

• Omvårdnad och medicinsk behandling vid trauma 7,5 hp

• Ledarskap och förbättringsarbete inom kirurgisk vård 7,5 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot kirurgisk vård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom kirurgisk vård, 7,5 hp, samt

• Fördjupning i omvårdnad inom kirurgisk vård, 7,5 hp

Inriktning mot onkologisk vård

Utbildningen består av följande kurser fördelade 47,5 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 12,5 hp medicinsk vetenskap. Utbildningen bedrivs på halvfart.

• Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar I, 7,5 hp

• Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar II, 7,5 hp

• Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård I, 7,5 hp

• Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård I, 7,5 hp

• Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård II, 7,5 hp

• Specifik omvårdnad med inriktning palliativ vård II, 7,5 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot onkologisk vård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom onkologisk vård, 7,5 hp samt

• Fördjupning i onkologisk omvårdnad 7,5 hp

eller annan valbar fristående kurs à 7,5 hp relevant för inriktningen efter överenskommelse med examinator.

Inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 48 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 12 hp medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 27 hp.

• Barn- och skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrisk vård och omvårdnad, 15 hp

• Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd, 15 hp

• Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella sjukdomstillstånd, 15 hp

Valbara kurser:

• Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp samt

• Fördjupning i omvårdnad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 7,5 hp

eller annan valbar fristående kurs à 7,5 hp relevant för inriktningen efter överenskommelse med examinator.

Inriktning mot psykiatrisk vård

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 45 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 15 hp medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 15 hp.

• Omvårdnad inom psykiatrisk vård I, 15 hp

• Psykiatri, 15 hp

• Omvårdnad inom psykiatrisk vård II, 15 hp

Valbara kurser

• Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp

alternativt

• Examensarbete inom psykiatrisk vård, 7,5 hp samt

• Fördjupning i omvårdnad inom psykiatrisk vård, 7,5 hp

Inriktning mot vård av äldre

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 45 hp vårdvetenskap med inriktning omvårdnad och 15 hp medicinsk vetenskap och ges i samarbete med fem andra lärosäten.

Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 10 hp.

• Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet 7,5 hp (ges av Högskolan i Gävle)

• Geriatrisk vård – diagnostik, behandling och omvårdnad 7,5 hp (ges av Umeå universitet)

• Värdighet och välbefinnande i åldrandet 7,5 hp (ges av Luleå tekniska universitet)

• Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad 7,5 hp (ges av Uppsala universitet)

• Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevård 7,5 hp (ges av Sophiahemmet högskola)

• Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet, 7,5 hp (ges av Mittuniversitetet)

• Examensarbete med inriktning mot vård av äldre, 15 hp (ges av varje lärosäte för sina studenter)

Inriktning mot distriktssköterska

Utbildningen består av följande kurser fördelade på 52 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och 23 hp medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 24 hp.

• Barnhälsovård och elevhälsa med medicinsk inriktning, 15 hp

• Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänna och specifika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

• Valbar fristående kurs i vårdvetenskap 7,5 hp relevant för inriktningen efter överenskommelse med examinator.

• Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård, 15 hp

• Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt, 15 hp

Valbara kurser:

• Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska,15 hp

alternativt

• Examensarbete inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp samt

• Fördjupning i omvårdnad inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp

Undervisning

De teoretiska och verksamhetsförlagda delarna av utbildningen samplaneras med fokus på specialistsjuksköterskans professionsområde. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) respektive verksamhetsankutna utbildningen integreras teoretiska kunskaper med kliniskt arbete och färdighetsträning.

Den övergripande pedagogiska grundsynen i specialistsjuksköterskeprogrammet utgår från Medicinska fakultetens pedagogiska idéprogram samt det pedagogiska programmet för Uppsala universitet. Fokus i dessa program är lagt på en studentaktiverande pedagogik där studenten aktivt tar ansvar för sina studier och kunskapsinhämtning samt utgör en resurs i utbildningen.

Undervisningen ska leda till att studenten fördjupar ett vetenskapligt förhållningssätt genom att träna aktivt kunskapssökande, kritiskt och analytiskt tänkande samt problemlösning individuellt och i grupp.

Under utbildningen sker träning i ledarskap, lagarbete och samverkan, där studentens kunskaper och erfarenheter tillvaratas. De arbetsformer som förekommer är problemlösning i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt självständigt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs under handledning av specialistsjuksköterskor på avdelning/enhet i nära samarbete med klinisk lektor och klinisk adjunkt och omfattar färdighetsträning, deltagande observation, systematisk observation och reflektionsseminarier. Planering och utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen sker i samverkan mellan student, handledare, klinisk lektor och klinisk adjunkt.

Inriktningen vård av äldre organiseras som en distansutbildning och genomförs som halvfartsstudier vilka är i huvudsak nätburna. Studenterna indelas i studiegrupper. Utbildningen är upplagd i samverkan mellan sex lärosäten med integrering av olika informations- och kommunikationstekniker i en för de sex lärosätena gemensam virtuell utbildningsmiljö i syfte att skapa optimala förutsättningar för lärande. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Handledning sker fortlöpande både individuellt och i grupp under utbildningen. Verksamhetsanknuten utbildning integreras i samtliga kurser.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om sammanlagt 60 hp med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 hp. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. För specialistsjuksköterskexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning. För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Betygsgraderna godkänd eller underkänd tillämpas (för inriktningen vård av äldre gäller betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd).

För godkänd specialistsjuksköterskeexamen krävs att de i utbildningen ingående kurserna slutförts enligt följande:

Godkända resultat på examinationer och studieuppgifter

Godkänt deltagande i grupparbeten och seminarier

Godkänd verksamhetsförlagd utbildning

Godkänt självständigt arbete (examensarbete).

Examensbevis

Student som med godkända resultat slutfört samtliga kurser i specialistsjuksköterskeprogrammet erhåller på begäran hos Examensenheten ett examensbevis för yrkesexamen. Student som med godkänt resultat slutfört självständigt arbete/examensarbete omfattande 15 hp kan ansöka hos examensenheten om magisterexamen. (SFS 2006:1053 Examensordning).

Övriga föreskrifter

Utbildningens kvalitet granskas kontinuerligt enligt de riktlinjer som finns i fastställda kvalitetssäkringsdokument vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Utvärdering av program och kurser genomförs kontinuerligt under utbildningen mot uppställda mål och granskas av ämnesföreträdare och utbildningsansvarig inom ramen för Uppsala universitets kvalitetssäkringssystem. Vid Uppsala universitet finns centralt utarbetade riktlinjer för kursvärdering som ingår i samtliga kurser. Kursvärderingar analyseras och diskuteras gemensamt av lärare och studenter vid varje termin. Sammanställning av kursvärderingar dokumenteras och utgör underlag för förändringar/förbättringar av pågående och kommande kurser.

Enligt "Förordning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153)" kommer vissa studentuppgifter att registreras. Studenten har rätt att få utdrag ur personregistret (enl. Datalagen 1973:289) vad gäller de uppgifter som rör honom/henne.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet sker i enlighet 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin