Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har alltid barnets perspektiv i centrum. Här bygger du den kunskap du behöver för att tillgodose varje barns vårdbehov. Du lär dig att planera, involvera föräldrar i, genomföra och utvärdera vårdåtgärder. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom väljer du ett framtidsyrke med goda karriärmöjligheter överallt där barnsjukvård, barnhälsovård eller och elevhälsa är i fokus.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Under programmet förbereder du dig för arbete och ansvar inom alla hälso- och sjukvårdsområden där barn och unga finns. Du ingår normalt i ett team där dina kunskaper i omvårdnad samt medicinska, psykologiska och juridiska kunskaper ger dig förmåga att alltid se situationen med barnets ögon och att stå på barnets sida, vilket är viktiga bidrag i vårdprocessen. Du spelar också en central roll i utvecklingen av vård och förebyggande hälsoåtgärder.

Som specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

  • planerar, leder, genomför och utvärderar du de åtgärder som behövs för att främja barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa
  • förebygger du uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
  • observerar, bedömer och identifierar du vårdbehov hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier
  • ansvarar du för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Det kan även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar omfattar sammanlagt 60 hp. Programmet kan läsas på antingen helfart eller halvfart. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Kurser inom programmet

  • Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd, 15 hp
  • Valbar kurs inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård eller intensivvård av barn och ungdom, 7,5 hp
  • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella sjukdomstillstånd, 15 hp
  • Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta en studievägledare för mer information om utlandsstudier.

På utbildningen används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, praktisk träning av olika moment och workshops. Undervisningen bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Du får lära dig att göra bedömningar, identifiera omvårdnadsbehov, planera omvårdnad, ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder och göra uppföljning av insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap och målet är att stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Utbildning i att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap sker framförallt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika verksamheter och organisationer. Du handleds av en specialistsjuksköterska inom en verksamhet där du får möjlighet att uppnå de mål som kursen är inriktad på. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Region Uppsala, men kan genomföras på annan ort.

Utbildningen har olika examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, skriftliga rapporter och examination av praktiska färdigheter.

En del av utbildningen genomförs som distansstudier. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till dator, webbkamera och internetuppkoppling. Obligatorisk undervisning på campus förekommer. Varje tillfälle omfattar 1–4 dagar.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar öppnar en rad möjligheter. Du kan arbeta vid de flesta vårdavdelningar som akutmottagning, kirurgi-, onkologi-, neurologi-, neonatologi-, intensivvårdsavdelning, inom elevhälsa och barnhälsovård - eller varför inte en framtid som avdelningschef.

Uppsala universitet ger dig också goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling och en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin