Specialistsjuksköterskeprogrammet – Diabetesvård

60 hp

På Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård bygger du den kunskap du behöver för att förebygga och behandla en av våra snabbast växande folksjukdomar. Att våra lärare forskar och arbetar inom vården garanterar att du tar del av de senaste kunskaperna och behandlingsformerna inom diabetesområdet. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning vid renommerade kliniker med noggrant utvalda handledare – och dina kunskaper kommer att behövas.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Som specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård tar du dig an en växande folksjukdom där varje fall kräver individuell behandling. Du möter den enskilde patienten utifrån dennes behov och förutsättningar. Dina kunskaper inom omvårdnad, medicin, teknik, kommunikation och pedagogik ger dig kompetens att självständigt bedöma, planera och utvärdera diabetesvård. Andra viktiga inslag är att förmedla din specialistkunskap till skolor, arbetsplatser och inte minst i samhällsdebatten där du bidrar till att främja en god diabetesvård.

Som specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård

 • bedömer, planerar, utvärderar och utvecklar du hälsofrämjande vårdåtgärder som tillvaratar det friska hos varje vårdtagare
 • kan du självständigt sköta en mottagning och erbjuda personcentrerad vård
 • håller du dig uppdaterad kring aktuella forskningsrön och Socialstyrelsens riktlinjer inom diabetesfältet
 • bidrar du till ökad kunskap om vikten av en hälsosam livsstil och god diabetesvård.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot diabetesvård samt en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot diabetesvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot diabetesvård.

Kurser inom programmet

 • Diabetesvård I, 7,5 hp
 • Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning, 7,5 hp
 • Diabetes - med inriktning mot lärande, 7,5 hp
 • Diabetes hos barn, ungdomar och äldre, 7,5 hp
 • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Diabetes mellitus - farmakologi, 7,5 hp
 • Examensarbete med inriktning mot diabetesvård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Som specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård väljer du ett yrke med goda framtidsutsikter. Du kan arbeta inom primärvård, slutenvård och kommunalvård - eller varför inte bli chef vid en vårdcentral. Du kan även fortsätta att läsa kurser, forska vidare som doktorand och bidra till att utveckla diabetesvården på regional eller nationell nivå.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin