Specialistsjuksköterskeprogrammet – Onkologisk vård

60 hp

Som specialistsjuksköterska i onkologi ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad i samarbete med patienter och närstående. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister - undervisningen bygger på den senaste cancerforskningen inom medicin och omvårdnad. Efter examen är du redo att självständigt leda och utveckla cancervård - och din kompetens kommer att vara eftertraktad.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning onkologisk vård ger dig fördjupad kunskap i att utforma och säkerställa att en personcentrerad omvårdnad ges inom din verksamhet. Inriktningen fokuserar på att fördjupa dina kunskaper för att möta patienter med olika vårdbehov inom den onkologiska specialiteten, med en specifik fördjupning för att vårda patienter med komplexa vårdbehov. Vid Uppsala universitet integrerar vi specialistkompetens, spetsforskning och vetenskapliga framsteg till en naturlig del i din utbildning. Det här är ett program som väcker din nyfikenhet och ambition att själv fortsätta utveckla en mycket viktig del av den svenska cancervården.

Som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård

 • förbereder och administrerar du onkologiska behandlingar
 • identifierar och bedömer du patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i cancervårdens alla faser
 • ansvarar du för omvårdnad och stöd till personer med cancer och deras anhöriga
 • har du empatisk och kommunikativ förmåga.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsintegrerad utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot onkologisk vård. Det kan även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot onkologisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot onkologisk vård.

Kurser inom programmet

 • Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I, 7,5 hp
 • Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II, 7,5 hp
 • Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård, 7,5 hp
 • Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, 7,5 hp
 • Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7,5 hp
 • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete med inriktning mot cancervård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta en studievägledare för mer information om utlandsstudier.

På utbildningen används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, praktisk träning av olika moment och workshops. Undervisningen bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Du får lära dig att göra bedömningar, identifiera omvårdnadsbehov, planera omvårdnad, ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder och göra uppföljning av insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap och målet är att stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt

Utbildningen har olika examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, skriftliga rapporter och examination av praktiska färdigheter.

En övervägande del av utbildningen genomförs som distansstudier. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till en dator, webbkamera och internetuppkoppling.

Sveriges nationella cancerstrategi fastslår att alla personer med cancer har rätt att få en kontaktsjuksköterska, vilket medför ett stort behov av specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård. Du kan ta anställning vid bland annat onkologiska behandlings- och vårdavdelningar, kirurgiska vårdavdelningar, inom palliativ vård eller välja att arbeta med utveckling av den onkologiska vården. Uppsala universitet ger dig också goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling och, vid intresse även en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin