Specialistsjuksköterskeprogrammet

60/75 hp

Utbildningsplan, MSJ2Y

Kod
MSJ2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med angiven inriktning och medicine magisterexamen med huvudområdet vårdvetenskap och dess inriktning mot omvårdnad; (Master in Medical Science, main filed of study: Caring Sciences).

Utbildningen skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

* ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

* utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

* utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434))

Lokala beslut och riktlinjer

Inriktningarna inom specialistsjuksköterskeprogrammet ges av de institutioner där den bästa specialistkunskapen och högsta kompetensen i vårdvetenskap och i medicinsk vetenskap finns för respektive inriktning. Utvecklingen av huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad sker i ett väl utvecklat samarbete mellan de berörda institutionerna. Specialistsjuksköterskeprogrammet erbjuder därigenom en utbildning i samverkan med en högspecialiserad sjukvård och med forskning i frontlinjen inom specialistsjuksköterskans kompetensområde.

EXAMENSMÅL FÖR YRKESEXAMEN från högskoleförordningen (1993:100)

För specialistsjuksköterskexamen skall studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

* visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning, och

* visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

* visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,

* visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,

* visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,

* visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,

* visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och

* visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

* visa självkännedom och empatisk förmåga

* visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna

* visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och

* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

MÅL FÖR RESPEKTIVE INRIKTNING

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård

* visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område.

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

* visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård

* visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetesvård

* visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område.

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är relevanta för specialiseringens särskilda område.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

* visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer

* visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter

* visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hjärtsjukvård

* visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är relevanta för specialiseringens särskilda område.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom

* visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,

* visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och

* visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

* visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

* visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård

* visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov

* visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård

* visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat.

* visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

* visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov

* visa förmåga att möta människor i kris

* visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

EXAMENSMÅL FÖR GENERELL EXAMEN från högskoleförordningen (1993:100)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Generell examen inom huvudområdet kan endast erhållas en gång.

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

* visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

* visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

* visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

* visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

* visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

* visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

* visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Behörighetskrav

Akutsjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Ambulanssjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring och B-körkort.

Anestesisjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Diabetesvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Distriktssköterska

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Hjärtsjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Intensivvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Kirurgisk vård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Onkologisk vård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Operationssjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Psykiatrisk vård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Programmets uppläggning

I alla inriktningar i programmet ges två kurser med gemensamt innehåll - Vårdvetenskaplig teori och metod och Självständigt arbete. För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen. I flertalet kurser finns undervisningsmoment som är webbaserade. Studenten ska ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

Kurser inom inriktningarna:

Akutsjukvård 60hp

Baskurs i akutsjukvård 7.5 hp

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård I 7.5 hp

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård II 7.5 hp

Ledarskap och förbättringskunskap i akutsjukvård 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistområdet akutsjukvård 7.5 hp

Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård 15.0 hp

Ambulanssjukvård 60hp

Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6.0 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad inom ambulanssjukvård 1 16.5 hp

Omvårdnad inom ambulanssjukvård 2 15.0 hp

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15.0 hp

Anestesisjukvård 60hp

Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6.0 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad inom anestesisjukvård 1 16.5 hp

Omvårdnad inom anestesisjukvård 2 15.0 hp

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård 15.0 hp

Diabetesvård 60hp

Diabetesvård I 7.5 hp

Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning 7.5 hp

Diabetes - med inriktning mot lärande 7.5 hp

Diabetes hos barn, ungdomar och äldre 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Diabetes mellitus - farmakologi 7.5 hp

Examensarbete med inriktning mot diabetesvård 15.0 hp

Distriktssköterska 75hp

Barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser inom distriktssköterskans

kompetensområde 15.0 hp

Folkhälsa och folkhälsoarbete inom distriktssköterskans kompetensområde 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt 15.0 hp

Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom distriktssköterskans kompetensområde 15.0 hp

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska 15.0 hp

Hjärtsjukvård 60hp

Omvårdnad vid ischemisk hjärtsjukdom 7.5 hp

Levnadsvanor, psykologiska aspekter och livskvalitet vid hjärtsjukdom 7.5 hp

Omvårdnad vid hjärtsvikt 7.5 hp

Ledarskap, pedagogik och förbättringskunskap inom hjärtsjukvård 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad vid arytmier 7.5 hp

Examensarbete med inriktning mot hjärtsjukvård 15.0 hp

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60hp

Omvårdnad av barn och ungdomar med allmänpediatriska sjukdomstillstånd 15.0 hp

Valbar kurs inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård eller intensivvård av barn och ungdom 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad av barn och ungdomar med speciella sjukdomstillstånd 15.0 hp

Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 15.0 hp

Intensivvård 60hp

Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6.0 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad inom intensivvård 1 16.5 hp

Omvårdnad inom intensivvård 2 15.0 hp

Examensarbete med inriktning mot intensivvård 15.0 hp

Kirurgisk vård 60hp

Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6.0 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad inom kirurgisk vård 1 19.0 hp

Omvårdnad inom kirurgisk vård 2 12.5 hp

Examensarbete med inriktning mot kirurgisk vård 15.0 hp

Onkologisk vård 60hp

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I 7.5 hp

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II 7.5 hp

Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård 7.5 hp

Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 7.5 hp

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Examensarbete med inriktning mot cancervård 15.0 hp

Operationssjukvård 60hp

Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi 6.0 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad inom operationssjukvård 1 16.5 hp

Omvårdnad inom operationssjukvård 2 15.0 hp

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård 15.0 hp

Psykiatrisk vård 60hp

Kärnkompetenser inom specialistsjuksköterskans kompetensområde 7.5 hp

Psykiatri inom specialistsjuksköterskans kompetensområde 7.5 hp

Kliniska bedömningar inom specialistsjuksköterskans kompetensområde 7.5 hp

Vårdvetenskaplig teori och metod 7.5 hp

Omvårdnad vid komplex psykisk ohälsa och sjukdom I 7.5 hp

Omvårdnad vid komplex psykisk ohälsa och sjukdom II 7.5 hp

Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård 15.0 hp

Undervisning

Den övergripande pedagogiska grundsynen i programmet utgår från det pedagogiska programmet för Uppsala universitet. I utbildningen integreras teoretiska och verksamhetsförlagda studier som stöd för det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. I programmet eftersträvas arbetsformer för studentaktivt lärande där problemlösning, beslutsfattande, kritisk analys och reflektion är centrala för att utveckla professionen.

Examen

EXAMEN

Specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om sammanlagt 60 hp (i inriktningen mot distriktssköterska uppnås examen efter kursfordringar om 75 hp) i vilka huvudområdet ingår med minst 30 hp. För specialistsjuksköterskexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning och ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Magisterexamen inom huvudområdet (Master in Medical Science, main filed of study: Caring Sciences) uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet (Högskoleförordningen (1993:100, ändr. 2006:1053). Betygsgraderna godkänd eller underkänd tillämpas.

Examensbevis

Student som med godkända resultat slutfört utbildningen kan till Examensenheten vid Uppsala Universitet ansöka om examensbevis för yrkesexamen och kan även ansöka om magisterexamen (SFS 2006:1053 Examensordning).

Övriga föreskrifter

Utvärdering av program och kurser genomförs kontinuerligt under utbildningen och granskas av ämnesföreträdare och utbildningsansvarig inom ramen för Uppsala universitets kvalitetssäkringssystem.

Enligt "Förordning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153)" kommer vissa studentuppgifter att registreras. Studenten har rätt att få utdrag ur personregistret vad gäller de uppgifter som är registrerade, 2 kap. 6 § förordning (2012:713).

Tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet sker i enlighet 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Hälsodeklaration

Inför verksamhetsförlag utbildning (VFU/klinisk praktik) ska alla studerande ha fyllt i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklarationen och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU/klinisk praktik kan vissa VFU-anordnare som tillhandahåller VFU för medicinska fakultetens studenter kräva att studenten kan uppvisa ett godkänt hälsointyg.

Vid starten av utbildningsprogrammet erbjuds kostnadsfria vaccinationer till alla de studenter som saknar fullgott vaccinationsskydd. Med fullgott vaccinationsskydd avses de vaccinationer som GRUNK har beslutat om att varje student bör ha. En del av vaccinationerna krävs för att få ett godkänt hälsointyg. Ett godkänt hälsointyg krävs för att göra klinisk praktik/VFU.

Belastningsregistret

För att få göra VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att studenten uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret avseende vissa grova brott. Utdrag från belastningsregistret kan beställas kostnadsfritt från polisens e-tjänst.

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin