Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska

75 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar hälsofrämjande och omvårdande i ett mångkulturellt samhälle. Vid Uppsala universitet får du högkvalitativa kunskaper med särskilt fokus på barnhälsovård, psykiatri och utvecklingsarbete - kompetenser som kommer att göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden en lång tid framåt.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Utbildningen till distriktssköterska ger dig en bred kunskapsbas som förbereder dig för arbete vid en rad av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden. Du genomför din verksamhetsförlagda utbildning vid flera olika mottagningar där du får erfarenhet av att möta människor i alla åldrar, genomföra hälsoundersökningar och att ge vägledning och vård. Som distriktssköterska samarbetar du även med andra professioner och genomför hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

  • bedriver du självständigt omvårdnadsarbete gentemot patienter i alla åldrar
  • utför du mottagningsarbete, hembesök, hälsosamtal, vägledning och rådgivning
  • utför du vaccinationer, förskrivning av läkemedel och hjälpmedel
  • utför du utvecklingsarbete och undervisning inom hälso- och sjukvård.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot distriktssköterska. Det kan även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot distriktssköterska omfattar sammanlagt 75 hp. Inriktningen ges både på hel- och halvfart. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot distriktssköterska.

Kurser inom programmet

  • Barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser inom distriktssköterskans kompetensområde, 15 hp
  • Folkhälsa och folkhälsoarbete inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp
  • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt, 15 hp
  • Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom distriktssköterskans kompetensområde, 15 hp
  • Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta en studievägledare för mer information om utlandsstudier.

På utbildningen används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, praktisk träning av olika moment och workshops. Undervisningen bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Du får lära dig att göra bedömningar, identifiera omvårdnadsbehov, planera omvårdnad, ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder och göra uppföljning av insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap och målet är att stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Utbildning i att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap sker framförallt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika verksamheter och organisationer. Du handleds av en specialistsjuksköterska inom en verksamhet där du får möjlighet att uppnå de mål som kursen är inriktad på. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Region Uppsala, men kan genomföras på annan ort.

Utbildningen har olika examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, skriftliga rapporter och examination av praktiska färdigheter.

Programmet ges i Uppsala och i Visby och samläsning sker dels via videolänk och dels webbaserat via Zoom. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till dator, webbkamera och internetuppkoppling.

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska har du många valmöjligheter inom vårdens verksamhetsfält. Du kan arbeta med allt från barnhälsovård till vård av äldre. Du kan ha egen mottagningsverksamhet för bedömning av vårdbehov eller arbeta inom palliativ vård. Du kan också söka dig till forskning, undervisning, metodutveckling eller vidareutbilda dig inom bland annat folkhälsoarbete, astma/kol, diabetes, inkontinens eller amning.

Uppsala universitet ger dig goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling och, vid intresse, även en akademisk karriär inom forskning och undervisning. Vilken väg du än väljer så finns där ett stort behov av disktriktssköterskans kunskaper.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin