Specialistsjuksköterskeprogrammet

60/75 hp

Utbildningsplan, MSJ2Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MSJ2Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 februari 2018
Diarienummer
MEDFARM 2018/177
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med angiven inriktning och medicine magisterexamen med huvudområdet vårdvetenskap och dess inriktning mot omvårdnad; (Master in Medical Science, main filed of study: Caring Sciences).

Utbildningen skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,

• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och

• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434))

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en yrkesutbildning baserad på forskning inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, men också forskning inom andra relevanta ämnen och beprövad kunskap och erfarenhet. Specialistsjuksköterskeprogrammet skall ge den kompetens som erfordras för att specialistsjuksköterskan självständigt ska kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl sluten som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad. Vidare ska specialistsjuksköterskan delta i utveckling av hälso- och sjukvård, i samverkan med andra professioner.

Lokala beslut och riktlinjer

Uppsala universitet har beslutat att inriktningarna inom specialistsjuksköterskeprogrammet skall vara förankrade vid de institutioner där den bästa specialistkunskapen och högsta kompetensen finns för respektive inriktning gällande både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Utvecklingen av huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad skall ske i ett väl utvecklat samarbete mellan de berörda institutionerna och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Specialistsjuksköterskeprogrammet erbjuder därigenom en utbildning i samverkan med en högspecialiserad sjukvård och med forskning i frontlinjen inom ett flertal specialiteter.

EXAMENSMÅL FÖR YRKESEXAMEN från högskoleförordningen (1993:100)

För specialistsjuksköterskexamen skall studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning, och

• visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet

Färdighet och förmåga

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

• visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,

• visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,

• visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,

• visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,

• visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och

• visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning skall studenten

• visa självkännedom och empatisk förmåga

• visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna

• visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

MÅL FÖR RESPEKTIVE INRIKTNING

Enligt högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 ska studenten efter avslutad utbildning uppnå även följande mål:

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård

• visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område

• visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område

• visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område.

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård

• visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

• visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetesvård

• visa förmåga att självständigt observera, bedöma och utvärdera vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område

• visa förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs vid olika sjukdomstillstånd för att främja hälsan samt förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens särskilda område

• visa förmåga att ansvara för undersökningar och behandlingar inom specialiseringens särskilda område.

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper samt färdigheter under vårdsituationer och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

• visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer

• visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter

• visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom

• visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,

• visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och

• visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

• visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

• visa förmåga att hos patienter med behov av kirurgiska insatser observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård

• visa förmåga att hos patienter med behov av onkologisk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov

• visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta med bland annat cytostatikaterapi och strålbehandling.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård

• visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat.

• visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

• visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov

• visa förmåga att möta människor i kris

• visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg

EXAMENSMÅL FÖR GENERELL EXAMEN från högskoleförordningen (1993:100)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Generell examen inom huvudområdet kan endast erhållas en gång.

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

• visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Behörighetskrav

Akutsjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Ambulanssjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring och B-körkort.

Anestesisjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Diabetesvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Distriktssköterska

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Intensivvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Kirurgisk vård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Onkologisk vård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Operationssjukvård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Psykiatrisk vård

För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Programmets uppläggning

Inriktningarna har en gemensam kurs med innehåll inom vårdvetenskaplig teori och metod. Webbaserade kurser som företrädesvis finns i inriktningen Hälso och sjukvård för barn och ungdom har två till tre sammankomster på studieorten i ett par dagar. I flertalet kurser finns undervisningsmoment som är webbaserade. Studenten ska ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

Undervisning

Den övergripande pedagogiska grundsynen i programmet utgår från det pedagogiska programmet för Uppsala universitet samt medicinska fakultetens pedagogiska idéprogram. Fokus i dessa program är lagt på en studentaktiverande pedagogik med studenten som subjekt och resurs i utbildningen.

Den pedagogik som används skall skapa förutsättningar för personlig utveckling och stimulera studenten att utveckla ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verklighetsanknutna situationer skall utgöra grunden för studentens problembearbetning och studenten förutsätts ta ett aktivt ansvar för sitt lärande och sin kunskapsutveckling. All undervisning skall främja integrering av teoretiska och kliniska kunskaper för att uppnå professionell och interprofessionell kompetens. Undervisningsformerna varierar mellan föreläsningar, litteraturstudier, individuellt arbete, seminarier och arbete i grupp. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs under handledning av specialistsjuksköterskor i nära samarbete med klinisk adjunkt och klinisk lektor och omfattar färdighetsträning, deltagande observation, systematisk observation och reflektionsseminarier. Planering och utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen sker i samverkan mellan student, handledare, klinisk adjunkt och klinisk lektor.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om sammanlagt 60 hp (med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 hp) i vilka huvudområdet ingår med minst 30 hp. För specialistsjuksköterskexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning och ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Magisterexamen inom huvudområdet (Master in Medical Science, main filed of study: Caring Sciences) uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet (Högskoleförordningen (1993:100, ändr. 2006:1053).

Betygsgraderna godkänd eller underkänd tillämpas För godkänd specialistsjuksköterskeexamen krävs att de i utbildningen ingående kurserna slutförts enligt följande:

Godkända resultat på examinationer och studieuppgifter

Godkänt deltagande i grupparbeten och seminarier

Godkänd verksamhetsförlagd utbildning

Godkänt självständigt arbete (examensarbete).

Examensbevis

Student som med godkända resultat slutfört utbildningen erhåller ett examensbevis för yrkesexamen efter ansökan till Examensenheten vid Uppsala Universitet. Student som med godkänt resultat slutfört självständigt arbete/examensarbete omfattande 15 hp kan även ansöka om magisterexamen (SFS 2006:1053 Examensordning).

Övriga föreskrifter

Utvärdering av program och kurser genomförs kontinuerligt under utbildningen mot uppställda mål och granskas av ämnesföreträdare och utbildningsansvarig inom ramen för Uppsala universitets kvalitetssäkringssystem.

Enligt "Förordning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153)" kommer vissa studentuppgifter att registreras. Studenten har rätt att få utdrag ur personregistret (enl. Datalagen 1973:289) vad gäller de uppgifter som rör honom/henne.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet sker i enlighet 6 kap. 6-8 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin