Specialistsjuksköterskeprogrammet – Anestesisjukvård

60 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård ansvarar du för narkos och bedövning vid operation och andra kritiska situationer. Med högteknologisk utrustning vårdar du patientens kropp och dess funktioner under anestesin. Det är ett arbete som kräver kunskaper om anatomi och fysiologi liksom förmåga att omsätta dessa i akuta situationer. Vid Uppsala universitet möter du kliniskt verksamma lärare och handledare som hjälper dig att bygga den kompetens du behöver som anestesisjuksköterska.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård ger dig fördjupad kunskap i att utföra avancerad omvårdnad då patienten hamnar i livshotande tillstånd eller står inför operation. Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö som förutsätter ständigt uppdaterad kunskap om såväl människa som maskin. Vid Uppsala universitet erbjuder vi en utbildning med varierande undervisning och problembaserat lärande som stimulerar egen aktivitet och lägger grunden till ett livslångt lärande.

Som specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

  • ingår du i ett vårdteam där du ansvarar för planering och genomförande av anestesi vid operationer och kritiska situationer
  • bedriver du personcentrerad vård och tillvaratar patientens behov
  • ansvarar du för kommunikation med patienten och dennes närstående
  • dokumenterar du anestesiarbetet, ser till att föreskrifter följs och att utvärdering sker
  • deltar du i förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling inom anestesisjukvården.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning. Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot anestesisjukvård. Det kan även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot anestesisjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot anestesisjukvård.

Kurser inom programmet

  • Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi, 6 hp
  • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Omvårdnad inom anestesisjukvård 1, 16,5 hp
  • Omvårdnad inom anestesisjukvård 2, 15,0 hp
  • Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta en studievägledare för mer information om utlandsstudier.

På utbildningen används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, praktisk träning av olika moment och workshops. Undervisningen bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Du får lära dig att göra bedömningar, identifiera omvårdnadsbehov, planera omvårdnad, ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder och göra uppföljning av insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap och målet är att stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Utbildning i att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap sker framförallt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i olika verksamheter och organisationer. Du handleds av en specialistsjuksköterska inom en verksamhet där du får möjlighet att uppnå de mål som kursen är inriktad på. Den verksamhetsförlagda utbildningen är i första hand förlagd till Region Uppsala, men kan genomföras på annan ort.

Utbildningen har olika examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, skriftliga rapporter och examination av praktiska färdigheter.

Delar av utbildningen kan komma att genomföras som distansstudier. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till dator, webbkamera och internetuppkoppling.

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård är du alltid eftertraktad på arbetsmarknaden. Det råder stor brist på anestesisjuksköterskor vid bland annat akutmottagningar, pre/postoperativa avdelningar, smärtenheter, luftburen intensivvård och många andra vårdenheter.

Med högteknologisk utrustning ansvarar du för den avancerade omvårdnaden av patienten under anestesin. Det är ett arbete som kräver goda kunskaper om såväl omvårdnad som fysiologi och farmakologi liksom förmåga att omsätta dessa i akuta situationer. Vid Uppsala universitet möter du forskande och kliniskt verksamma lärare och handledare som hjälper dig att bygga den kompetens du behöver som anestesisjuksköterska. Uppsala universitet ger dig också goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling och en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin