Specialistsjuksköterskeprogrammet – Kirurgisk vård

60 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård ansvarar du för att utforma en god och säker omvårdnad som får varje patient att känna sig delaktig i teamet. Vid Uppsala universitet möter du ledande forskare och specialister, och där undervisningen bygger på senaste forskningen inom omvårdnad och kirurgisk vård. Här bygger du den kompetens du behöver för att självständigt utföra och förbättra den kirurgiska omvårdnaden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård ger dig fördjupad kunskap i att utforma och driva att en personcentrerad omvårdnad ges inom din verksamhet. Inriktningen fokuserar på att fördjupa dina kunskaper för att möta patienter med olika vårdbehov inom den kirurgiska specialiteten, men en specifik fördjupning för att vårda patienter med komplexa vårdbehov. Vid Uppsala universitet integrerar vi specialistkompetens, spetsforskning och vetenskapliga framsteg till en naturlig del i din utbildning. Det här är ett program som väcker din nyfikenhet och ambition att själv fortsätta utveckla en mycket viktig del av den svenska kirurgiska omvårdnaden.

Som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

  • har du hög kompetens inom kirurgisk omvårdnad och bedömer och planerar för att en god och säker omvårdnad uppnås för patienten på kirurgisk vårdavdelning eller mottagning
  • är du med och utformar en personcentrerad vård där patienten är delaktig i sin vård
  • driver du förbättringsarbeten och implementerar ny omvårdnadskunskap vid din klinik
  • planerar och utför du undervisning inom ditt kompetensområde vid din klinik.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot kirurgisk vård samt en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot kirurgisk vård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot kirurgisk omvårdnad.

Kurser inom programmet

  • Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi, 6 hp
  • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Omvårdnad inom kirurgisk vård 1, 19 hp
  • Omvårdnad inom kirurgisk vård 2, 12,5 hp
  • Examensarbete med inriktning mot kirurgisk vård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Måler är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin