Specialistsjuksköterskeprogrammet – Akutsjukvård

60 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning på akutsjukvård möter du personer som har drabbats av plötslig ohälsa. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter vid akuta och komplexa skador och sjukdomstillstånd. Du behöver vara beredd på det oväntade och oförutsägbara. Tempot är ofta högt och det är viktigt att kunna behålla lugnet i pressade situationer. Specialistsjuksköterskeprogrammet ger dig de verktyg du behöver för att göra detta.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Som akutsjuksköterska ställs du inför situationer där du utifrån symptom och tecken ska identifiera potentiellt livshotande tillstånd och därefter prioritera och fatta snabba beslut om omvårdnadsåtgärder. I vissa fall påbörjar du även en medicinsk utredning och inleder en farmakologisk behandling.

Det är en utmanande yrkesroll där ingen dag är den andra lik. Under utbildningen tränas du speciellt i att använda avancerad medicinteknisk utrustning och att utföra bedömning av patienter genom att prioritera och sortera (triage) utifrån symptom. Vi ger dig också det du behöver för att kunna leda och arbeta i team med andra specialister.

Som specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

 • identifierar du självständigt tänkbara livshotande tillstånd hos patienter
 • prioriterar och sorterar du patienter utifrån symptom
 • fattar du snabba beslut om vård- och omvårdnadsåtgärder samt tillämpar avancerad medicin-teknisk utrustning
 • förmedlar du trygghet till både patienter och deras anhöriga som råkat ut för oväntad ohälsa och vid krissituation.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård, samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot akutsjukvård. Det kan även leda till en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot akutsjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot akutsjukvård.

Kurser inom programmet

 • Baskurs i akutsjukvård, 7,5 hp
 • Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård I, 7,5 hp
 • Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård II, 7,5 hp
 • Ledarskap och förbättringskunskap i akutsjukvård, 7,5 hp
 • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistområdet akutsjukvård, 7,5 hp
 • Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

På utbildningen används varierade undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, praktisk träning av olika moment och workshops. Undervisningen bygger på studentaktiverande pedagogik. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning. Du får lära dig att göra bedömningar, identifiera omvårdnadsbehov, planera omvårdnad, ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder och göra uppföljning av insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap och målet är att stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga.

Utbildningen har olika examinationsformer, bland annat skriftliga tentamen, skriftliga rapporter och examination av praktiska färdigheter

Obligatorisk undervisning på campus och övningar vid Akademiska sjukhuset och kliniskt träningscentrum (KTC). Varje tillfälle omfattar ca 1–2 dagar. Delar av utbildningen genomförs som distansstudier med zoomföreläsningar, grupparbeten och filmade föreläsningar. För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till dator, webbkamera och internetuppkoppling.

Det finns ett stort behov av akutsjuksköterskor. Din specialistkompetens som akutsjuksköterska gör det möjligt att arbeta på till exempel akutmottagningar, akutvårdsavdelningar, traditionella vårdavdelningar, postoperativa avdelningar (uppvakning efter operation) och rådgivning vid till exempel 1177 eller larmcentral. Du kan även arbeta på intermediärvårdsavdelning, en avdelning för patienter som är för sjuka för att kunna vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver intensivvård. Uppsala universitet ger dig också goda möjligheter till en fortsatt kompetensutveckling och en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Utifrån din specialistkompetens som akutsjuksköterska kan du också välja att fördjupa dig inom mer specifika ämnesområden inom akutsjukvård, så som till exempel akut hjärtsjukvård, intermediärvård, akut barnsjukvård, akut kirurgisk vård och många andra specialområden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin