Dödligt våld i nära relationer

Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Forskning tyder på att det största bakomliggande motivet till dödligt partnervåld mot kvinnor är mannens behov av kontroll över kvinnan. Detta blir tydligt då brotten ofta begås i samband med separation eller med svartsjuka som motiv.

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot.

En studie från VKV, Västra Götalandsregionen kompetenscentrum om våld i nära relationer, lyfter fram delvis olika omständigheter som föregick det dödliga partnervåldet för manliga respektive kvinnliga förövare. Det var vanligare att de manliga förövarna i studien drevs av en känsla av äganderätt över offret, med tilltagande svartsjuka, kontrollerande beteenden och stalkning. Manliga förövare planerade i högre utsträckning mordet innan det utfördes. Endast manliga förövare hade begått självmord i samband med gärningen.

De kvinnliga förövarna hade oftare själva utsatts för våld av partnern innan mordet, som jämfört med manliga förövare oftare skedde i ett sammanhang där gärningen inte var planerad. För både kvinnliga och manliga förövare var ett stundande hot om separation och en ökande rädsla för en osäker framtid en del av omständigheterna som ledde fram till gärningen.

Forskningsartikel: "Before the killing: intimate partner homicides in a process perspective, Part I" (Enander et al 2021), länk till kunskapsbankens databas

En svensk studie från 2017 pekar på en ökning av antalet fall av dödligt våld som inte föregåtts av några rapporter om våld i relationen. Hur ofta en kvinna dödats av sin partner utan att det förekommit våld tidigare är dock omöjligt att veta. Detta eftersom allt våld inte polisanmäls.

Avhandling: "Intimate partner homicide rates and characteristics" (Karolinska Institutet 2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Under 2023 dödades tio kvinnor i Sverige av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Antalet fall var detsamma som året innan. Inga fall av dödligt våld mot män i parrelation förekom under året.

Publikation: "Konstaterade fall av dödligt våld 2023" (Brottsförebyggande rådet 2023), fulltext i kunskapsbankens databas

Under åren 2017 till och med 2020 har omkring 15 kvinnor om året dödats av en före detta eller nuvarande partner i Sverige. För män är motsvarande siffra strax under tre fall om året.

Publikation: "Konstaterade fall av dödligt våld 2021. En granskning av anmält dödligt våld 2021" (Brottsförebyggande rådet 2022) fulltext i kunskapsbankens databas

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är dödligt våld i nära relationer en kategori där antalet fall kan variera stort från år till år. Det är därför svårt att dra slutsatser om en ökning eller minskning av våldet enbart baserat på årliga förändringar.

Manliga förövare av dödligt våld mot kvinnor skiljer sig åt jämfört med förövare av annat dödligt våld, visar en svensk studie. De är i genomsnitt betydligt äldre, har en mer stabil tillvaro och är i mindre utsträckning arbetslösa vid tiden för brottet än män som begår annat dödligt våld.

Runt hälften av förövarna av dödligt våld mot kvinnor är inte tidigare dömda för något brott. De som redan förekommer i kriminalregistren är mindre kriminellt belastade än förövare av annat dödligt våld. Bara en fjärdedel av dem har tidigare dömts för våldsbrott.

Depressioner och ångest är vanligt förekommande hos förövarna, liksom att ha varit påverkad av alkohol vid tiden för brottet. Andelen fall av dödligt våld där förövaren druckit alkohol har dock minskat.

I omkring en femtedel av fallen tar gärningsmannen sitt liv i samband med gärningen.

Avhandling: "Intimate partner homicide rates and characteristics" (Karolinska Institutet 2017) fulltext i kunskapsbankens databas

I en rapport från Brå om dödligt våld och psykisk ohälsa framkommer att en betydligt mindre andel av de män som begått dödligt partnervåld vårdats i psykiatrisk slutenvård året före brottet (10 procent), jämfört med motsvarande andel av kvinnor som dödat en partner (25 procent).

Också jämfört med manliga förövare av annat dödligt våld var allvarlig psykisk ohälsa som krävt sjukhusvård mindre vanlig hos män som dödat sin partner.

Publikation: "Dödligt våld och psykisk ohälsa. Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård" (Brottsförebyggande rådet 2020) fulltext i kunskapsbankens databas

Jämfört med manliga förövare av dödligt partnervåld är kvinnliga förövare oftare arbetslösa och har oftare vårdats inom psykiatrin.

Avhandling: "Intimate partner homicide rates and characteristics" (Karolinska Institutet 2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige" (Kriminalvården 2014) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Dödligt våld och psykisk ohälsa. Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård" (Brottsförebyggande rådet 2020) fulltext i kunskapsbankens databas

Enligt en rapport från Brå 2008 hade runt hälften av fall av dödligt partnervåld mot män föregåtts av att kvinnan utsatts för våld av sin partner.

Publikation: "Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007" (Brottsförebyggande rådet 2008) fulltext i kunskapsbankens databas

Utsatthet för våld

Resultaten från en svensk studie om förövare av dödligt våld i Sverige 1995–2001 visade att långt fler av de kvinnliga förövarna hade utsatts för sexuella övergrepp som barn eller vuxit upp med en vårdnadshavare som haft psykiska problem eller psykisk sjukdom. Studien visade också att de kvinnliga förövarna av dödligt våld i nära relationer i mycket högre grad än de manliga förövarna hade hotats eller utsatts för våld av offret innan brottet skedde.

Forskningsartikel: "Women who kill: a comparison of the psychosocial background of female and male perpetrators" (International Journal of Law and Psychiatry 2008) fulltext i kunskapsbankens databas

En annan svensk studie publicerad 2016 analyserade morddomar från svenska tings- och hovrätter under perioden 1986–2005 där den dömda var en kvinna. Studien visade att 76 procent av kvinnorna som dömts för att ha dödat sina manliga partner hade själva tidigare utsatts för våld inom ramen för relationen.

Forskningsartikel: Volatile and Violent Relationships Among Women Sentenced for Homicide in Sweden Between 1986 and 2005 (Edin m.fl. 2016) i kunskapsbankens databas

Sedan början av 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskat med närmare 20 procent. Tidigare kartläggningar har visat att antalet fall minskade redan på 1990-talet jämfört med 1970-talet. Tänkbara anledningar till minskningen som Brå tar upp är samhällets olika insatser mot våld i nära relationer, men också ett ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor.

Publikation: "Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014" (Brottsförebyggande rådet 2015) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Dödligt våld i Sverige 1990–2017" (Brottsförebyggande rådet 2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Medan det dödliga partnervåldet mot kvinnor i genomsnitt har minskat sedan 1990, har utvecklingen av dödligt partnervåld mot tjejer yngre än 26 år förblivit oförändrad.

Publikation: "Dödligt partnervåld mot unga" (Jämställdhetsmyndigheten 2023) fulltext i kunskapsbankens databas

En kartläggning från Brå visar att när kvinnor respektive män drabbas av dödligt våld sker det i olika sammanhang.

När kvinnor dödas är det vanligast att gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner. Motiven är oftast svartsjuka eller separation. En annan vanlig orsak är psykisk ohälsa hos gärningspersonen. Dödligt våld från andra familjemedlemmar är också vanligt när brottsoffret är en kvinna. Brottsplatsen är i 80 procent av fallen någon av de inblandades hem eller det gemensamma hemmet.

När män faller offer för dödligt våld är det i stället vanligt att någon av de inblandade tillhör den kriminella miljön och att gärningspersonen inte är en familjemedlem. Även för män är hemmet den vanligaste brottsplatsen, men andelen är lägre (40 procent). För män är det också vanligt att det dödliga våldet sker på offentlig plats (27 procent av fallen, mot 8 procent för kvinnor).

Publikation: "Dödligt våld i Sverige 1990–2017" (Brottsförebyggande rådet 2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Socialstyrelsen har granskat 34 fall där en vuxen kvinna eller man dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en partner under åren 2022–2023.

I 29 av de granskade fallen handlade det om kvinnor som utsatts för brott av en manlig partner eller tidigare partner. Fem av fallen handlade om män som utsatts för brott av en kvinnlig partner eller tidigare partner. I samtliga av dessa fem fall hade den manliga partnern utsatt kvinnan för våld före det aktuella brottet. Inte i något av fallen då en man dödat sin kvinnliga partner framkom att kvinnan tidigare utsatt mannen för våld.

I 9 av de 29 fall då en kvinna dödades eller utsattes för försök till dödligt våld av sin manliga partner/tidigare partner begicks brottet i samband med en separation. Något motsvarande har inte framkommit när det gäller män som dödats eller utsatts för försök till dödligt våld av en kvinnlig partner/tidigare partner.

I utredningarna framgår att riskbedömningar och säkerhetsplaneringar sällan gjordes och att våldsutsatta erbjöds få skydd- och stödinsatser. Det psykiska våldet tycks inte heller ha tagits på samma allvar som det fysiska våldet.

Både brottsoffer och gärningspersoner hade haft omfattande samhällskontakter, ofta kort tid innan brottet begicks. Vanligast var kontakter med hälso- och sjukvården, men många hade också kontakt med socialtjänst, polis och även andra samhällsaktörer

Publikation: "Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2022–2023" (Socialstyrelsen 2024) fulltext i kunskapsbankens databas

I NCK:s kunskapsbank hittar du fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, forskarpresentationer, och en ämnesdatabas med fler än 2000 sökbara publikationer.

NCK:s kunskapsbank

Kontakta oss på kunskapsbanken@nck.uu.se

NCK:s logotyp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin