Sexualbrottslagstiftningen

Från 1 juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken. Våldtäkt är rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott.

Utgångspunkten för den svenska lagstiftningen är att varje människa har en självklar rätt till sin egen kropp och sexualitet. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt och oacceptabelt uttryck för bristande respekt för denna självbestämmanderätt.

En person som har samlag eller utför en handling jämförbar med samlag med någon som inte deltar frivilligt kan dömas för våldtäkt. Både män och kvinnor kan utsättas för en våldtäkt och både män och kvinnor kan vara gärningspersoner.

Sexualbrottslagstiftningen finns i 6 kap. 1 § brottsbalken.

6 kap. Om sexualbrott. Brottsbalk (1962:700) hos lagen.nu

Begreppet samlag inom juridiken omfattar vaginalt, analt och oralt samlag, men även andra jämförbara handlingar kan vara våldtäkt. Exempel på sådana handlingar är penetration med till exempel föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i beröring med varandra.

Även en sexuell handling som inte kan anses jämförbar med samlag kan vara olaglig. Det kan till exempel röra sig om handlingar som innebär sexuella övergrepp.

Att sex ska vara frivilligt är sedan 2018 grunden för den svenska sexualbrottslagstiftningen, ofta kallad samtyckeslagen. I princip innebär det att allt sex där den ena parten inte medverkar frivilligt är en våldtäkt.

För att bedöma detta tar domstolen utgångspunkt i om frivilligheten kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. Personen kan ha sagt att den vill, men den kan också göra det tydligt genom till exempel sitt kroppsspråk eller genom att aktivt medverka till de sexuella handlingarna.

Rätt att ändra sig

En person har också rätt att när som helst ändra sig även om den till en början medverkat frivilligt. Då upphör den sexuella handlingen att vara frivillig och övergår till att bli ett övergrepp. Även situationer då en person drabbas av en så kallad frysreaktion och inte förmår säga ifrån efter att från början ha visat uttryck för frivillighet omfattas av lagstiftningen.

Särskilda situationer

Det finns situationer då sex aldrig kan vara frivilligt enligt lagen. Det gäller om någon tvingas delta på grund av våld eller hot. Det gäller även om gärningspersonen utnyttjar att offret befinner sig i en särskilt utsatt situation som en följd av till exempel medvetslöshet, sömn eller allvarlig rädsla. Slutligen är sex aldrig frivilligt om gärningspersonen allvarligt missbrukar att offret står i beroendeställning till gärningspersonen.

Uppsåt

En våldtäkt kan begås genom uppsåt. Med uppsåt menas att gärningspersonen förstår vad han eller hon gör. Det betyder inte att gärningspersonen behöver förstå att det juridiskt sett rör sig om en våldtäkt. Det räcker med att gärningspersonen förstår, eller är likgiltig inför, vad han eller hon gör, det vill säga har sex med en person som inte deltar frivilligt.

Oaktsamhet

En ny brottsrubricering har införts från 1 juli 2018, brottet oaktsam våldtäkt. Det gäller fall där gärningspersonen varit grovt oaktsam i förhållande till att den andra personen inte medverkade frivilligt. Gärningspersonen borde alltså ha förstått att den andra inte ville ha sex. Det är dock bara fall av grov oaktsamhet som omfattas av lagstiftningen. Det kan bland annat handla om att det fanns något gärningspersonen borde ha gjort för att försäkra sig om att den andra medverkade frivilligt, till exempel ställt en direkt fråga.

Ett barn under 15 år kan enligt lagen inte delta frivilligt i sex så som en vuxen kan. Därför är det i princip alltid våldtäkt mot barn att genomföra ett samlag eller en jämförbar handling med någon under 15 år. Det är också våldtäkt mot barn att ha sex med ett eget barn under 18 eller annat barn under 18 man har vårdnaden om.

Om brottet med hänsyn till omständigheterna är mindre grovt döms dock gärningspersonen istället för sexuellt utnyttjande av barn.

Gärningspersonen kan dömas även om han eller hon inte visste hur gammalt barnet var, men var oaktsam i förhållande till barnets ålder.

Det är åklagarens ansvar att bevisa bortom rimligt tvivel att ett sexualbrott har begåtts. Det kan ibland vara svårt om det till exempel saknas vittnen eller teknisk bevisning, som dokumenterade skador eller spår av händelsen. Domstolen i sin tur ska granska och värdera bevisningen.

När det gäller brottsoffrets och vittnens berättelser är det berättelsens tillförlitlighet och inte personens trovärdighet som ska bedömas. Det handlar alltså inte om ifall domstolen anser att personen är trovärdig i största allmänhet, utan om berättelsen är konsekvent och rimlig. Når inte bevisningen upp till beviskravet ”bortom rimligt tvivel” måste domstolen fria den misstänkte även om brottsoffrets berättelse i och för sig verkar mer tillförlitlig än den misstänktes.

1984

År 1984 blev begreppet våldtäkt könsneutralt. Både män och kvinnor kunde utsättas för och utsätta andra för våldtäkt. Begreppet utvidgades så att det utöver samlag även innefattade annan jämförbar handling. Offrets relation till förövaren skulle inte längre skulle vara avgörande för brottsrubriceringen, vilket den tidigare varit.

2005

Fram till mars 2005 räknades det inte som våldtäkt om offret druckit sig berusad på alkohol och inte kunnat värja sig. Det krävdes att gärningspersonen hade drogat eller tvingat i offret alkohol för att kunna döma för våldtäkt.

2013

Från och med 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen så att bestämmelsen om våldtäkt utvidgades till att omfatta de fall där offret reagerar med passivitet.

2018

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen så att sex som inte är frivilligt är en våldtäkt, och att man även genom oaktsamhet kan begå en våldtäkt. Fall som skett före 1 juli 2018 kommer att dömas enligt den lagstiftning som gällde dessförinnan.

2022

Den 1 augusti 2022 skärptes straffen för flera sexualbrott. Det handlar bland annat om straffet för våldtäkt, som höjdes från fängelse i som lägst två år till lägst tre år.

Minimistraffet för sexuellt övergrepp höjdes till fängelse i sex månader, och för grovt sexuellt övergrepp till fängelse i ett år.

För köp av sexuell tjänst har böter tagits bort ur straffskalan. Straffet blir istället fängelse i högst ett år.

Lagtexten ändrades också så att begreppet samlag förutom vaginalt samlag också innefattar analt och oralt samlag.

Proposition: "Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar" (Prop. 2021/22:231) fulltext i kunskapsbankens databas

Stor ökning av åtalen

Sedan den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft 2018 har det skett en stor ökning av antalet åtal, liksom antalet fällande domar för våldtäkt. Antalet fällande domar som handlat om det nya brottet oaktsam våldtäkt är dock litet.

De nya fällande domarna handlar enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) i hög grad om sådana situationer som det var meningen att lagändringen skulle omfatta. Det gäller till exempel fall där den brottsutsatta reagerat på övergreppet med passivitet.

Få domar för oaktsam våldtäkt

Endast tolv av de nya fällande domarna handlar om det nya brottet oaktsam våldtäkt. Enligt Brå kan en anledning vara att domstolarna oftast inte uppfattar bestämmelsen om oaktsam våldtäkt som applicerbar på åtalen. Man väljer därför istället att antingen frikänna den åtalade eller döma för (uppsåtlig) våldtäkt.

Pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet (2020): "Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes"

Publikation: Den nya samtyckeslagen i praktiken En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt" (Brå 2020), fulltext i kunskapsbankens databas

Våldtäkt innebär att man genomför ett samlag eller annan jämförbar handling med någon som inte frivilligt går med på detta. I vissa situationer kan sex aldrig vara frivilligt. Det gäller om:

  • deltagandet är en följd av våld eller hot,
  • offret befinner sig i en utsatt situation på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller liknande, eller
  • gärningspersonen allvarligt missbrukar att offret står i beroendeställning till gärningspersonen.

Oaktsam våldtäkt är en våldtäkt där gärningspersonen är grovt oaktsam i förhållande till att offret inte medverkar frivilligt.

Sexuellt övergrepp är när en gärningsperson genomför en annan sexuell handling än det som klassas som jämförbart med samlag med en person som inte medverkar frivilligt.

Oaktsamt sexuellt övergrepp är ett sexuellt övergrepp där gärningspersonen är grovt oaktsam i förhållande till att offret inte medverkar frivilligt.

Sexuellt ofredande är när någon till exempel blottar sig, tafsar eller skickar obehagliga meddelanden med sexuellt innehåll till en person.

I NCK:s kunskapsbank hittar du fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, forskarpresentationer, och en ämnesdatabas med fler än 2000 sökbara publikationer.

NCK:s kunskapsbank

Kontakta oss på kunskapsbanken@nck.uu.se

NCK:s logotyp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin