Kulturantropologi

Antropologi är vetenskapen som har mänskliga relationer i fokus och studerar hur människor lever i olika delar av världen. Genom att studera och jämföra mänsklig mångfald i skärningen mellan det lokala och det globala kan vi förstå varför människor lever som de gör, och vilka effekter det har i olika samhällen.

Antropologer undersöker hur människor tänker, talar, handlar och organiserar sig i alla möjliga sociala och kulturella sammanhang som till exempel vid politiskt deltagande, religiös praktik, kris- och konflikthantering och sportutövning, bara för att nämna några. Antropologisk forskning fördjupar och problematiserar kunskap om kultur, makt, politik, miljö, arbete, känslor, hälsa, genus, sexualitet, släktskap och många andra ämnen.

Antropologiska perspektiv bygger på den kunskap som skapas genom etnografiskt fältarbete, vilket innefattar kvalitativa metoder som deltagande observation och etnografiska intervjuer. På så vis får antropologer insikt i människors vardag och en djup förståelse för deras livsvillkor och levnadssätt.

Antropologer arbetar i offentlig och privat sektor i Sverige och internationellt med bland annat samhällsplanering, utbildning, migration och integration, miljöfrågor, utvecklingssamarbete, diplomati och media och kommunikation.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin