Regler för campuskortet

Du måste först ta del av och godkänna Uppsala universitets regler för campuskortet för att du ska kunna erhålla ditt kort.

  • Campuskortet är personligt och får inte lånas ut.
  • Den personliga kod som är kopplad till kortet får inte förvaras tillsammans med kortet.
  • Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller annan åverkan på campuskortet.
  • Missbruk av kortet kan medföra att kortet dras in.

Vid in- och utpassering på campus

Se till att stänga dörren efter passage. Du får inte släppa in obehöriga personer i de lokaler du har tillträde till.

Håll inte dörren öppen - stäng när kortläsaren avger varningssignal! Om dörren hålls öppen för länge går ett inbrottslarm och väktare rycker ut.

Borttappat campuskort

Borttappat campuskort ska skyndsamt spärras. Detta kan göras i serviceportalen av kortinnehavaren själv alternativt via kontakt med valfri intendentur.

Behandling av personuppgifter i passersystemet

Information rörande behandling av personuppgifter i Uppsala universitets säkerhetssystem regleras av EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

  • För att administrera säkerheten behandlar Uppsala universitet som personuppgiftsansvarig vissa uppgifter om dig, exempelvis för att kunna säkerställa identitet och för att förhindra förväxling av person.
  • Uppgifter om dig som behandlas är identitetsuppgifter som namn, personnummer, kurs och adress.
  • Uppgifter behandlas också för administration av in- och utpassering.
  • Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter, som vi har registrerat om dig.

Hämtning av uppgifter till utredningar

Uppgifter ur passersystemet kan komma att användas vid utredningar av eventuella brott mot säkerhetsreglerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin