Stöd vid varaktig funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Vad är en varaktig funktionsnedsättning?

En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Funktionsnedsättning är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567):

varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet eftersom den inte är varaktig. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till studievägledaren på din institution.

Riktat pedagogiskt stöd

Om det är aktuellt med stöd kan det röra sig om följande pedagogiska stöd.

Om du på grund av funktionsnedsättningen inte själv kan anteckna under föreläsningar och andra lektioner kan du få anteckningsstöd. Det är en kurskamrat som delar med sig av sina anteckningar. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför endast anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar.

Det finns olika typer av anpassning av examinationer som till exempel längre tid, sitta enskilt eller skriva på dator vid skriftlig tentamen. Vilken anpassning som är möjlig på en kurs beslutas av examinatorn på din kurs.

Tentamenscentret Klostergatan 3 och tentamenslokalen på Råbyvägen 95 i Uppsala finns lokaler för anpassad examination för studenter med särskilda behov.

Du kan få tolk till allt som är kopplat till dina studier; föreläsningar, lektioner, studiebesök, grupparbeten, seminarier med mera. Om du är i behov av tolkning behöver du i god tid kontakta oss för att ordna med detta, redan i samband med att du ansöker till en utbildning.

Läs om att studera med tecken- eller skrivtolk.

En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna. En mentor kan också hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter. Mentorsstöd kan du ha under en eller flera terminer.

En medstudent fungerar som ledsagare till dig som till exempel har en synskada och inledningsvis behöver hjälp med att hitta inom campusområdet, till exempel till lärosalar och bibliotek.

Andra stöd i dina studier

Det finns också annat stöd, utöver de riktade pedagogiska stöden, som du kan ta del av, till exempel olika språk- och läsresurser. Du kan ladda ned rättstavningsprogram, få språklig vägledning hos språkverkstaden och om du har en läsnedsättning finns möjlighet att låna talböcker, e-text och punktskrift.

Har du behov av att läsa med lägre studietakt kan du vända dig till studievägledaren på din utbildning. Tillsammans med hen kan du göra en individuell studieplan och undersöka om det är möjligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin