Inkluderingsstöd inom Erasmus+

Om du har en funktionsnedsättning eller ett eller flera barn kan du ansöka om inkluderingsstöd för att täcka merkostnader som kan uppstå under utbytesstudier eller praktik utomlands.

Studenter med bestående eller långvariga funktionsnedsättningar, inklusive funktionsnedsättningar orsakade av fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk sjukdom, har rätt till ett särskilt inkluderingstillägg på 250 €/mån. För att erhålla detta extra bidrag måste du ange det i ansökningsformuläret i MoveON.

Du kommer behöva tillhandahålla ett intyg utfärdat av en samordnare för pedagogiskt stöd vid universitetet eller av en legitimerad läkare eller psykolog. Intyget klassas som känslig information och kommer behandlas som sådan.

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/mån. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet samt oavsett hur många barn du har. Ange det direkt i din ansökan i MoveON och ladda upp familjebevis från Skatteverket som visar att du är vårdnadshavare. Familjebeviset måste innehålla ditt och ditt eller dina barns namn samt er relation.

Om du som student har rätt till extra medel från Erasmus+ kan du ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för faktiska kostnader. Detta ekonomiska stöd syftar till att täcka merkostnader, som överskrider den månatliga summan extra medel du blivit beviljad, som kan uppstå i och med studier eller praktik utomlands.

Behörighetskrav

  • Dina faktiska merkostnaders värde måste överstiga det månatliga värdet av de extra medel för studenter som har barn och/eller en funktionsnedsättning som du redan har beviljats.
  • Om du redan har beviljats ​extra medel kan du även beviljas inkluderingsstöd för faktiska merkostnader kopplade till en annan inkluderingskategori.
  • Ansökan prövas från fall till fall och behöver godkännas av UHR (Universitets- och högskolerådet).
  • Om du vill ansöka om merkostnader för pedagogiskt stöd kan du bara göra det om det pedagogiska stödet inte redan erbjuds gratis hos värdorganisationen eller värduniversitetet.

Exempel på kostnader som kan täckas av inkluderingsstöd

  • Kostnader för att ta med stödutrustning eller hjälpmedel
  • Kostnader för anpassat boende
  • Kostnader för psykologiska behandlingar
  • Kostnader för barnomsorg (gäller endast om du tar med ditt/dina barn på utbytet eller praktiken)
  • Kostnader för att göra ett förberedande besök på studie- eller praktikorten
  • Kostnader för medföljande person

Ansökan om inkluderingsstöd

Om du är behörig att ansöka om extra inkluderingsstöd rekommenderar vi att du börjar med din ansökan i god tid innan ditt utbyte eller din praktik startar. Instruktioner för att ansöka om inkluderingsstöd hittar du i vår ansökningsguide.

Till ansökningsguiden för ansökan om inkluderingsstöd

Kontakt

Behöver du hjälp med din ansökan? Kontakta Erasmusteamet via erasmus@uu.se. Var noggrann med att utelämna all information som kan anses vara känsliga personuppgifter när du kontaktar oss via mejl.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin