Inkluderingsstöd inom Erasmus+

Om du har en funktionsnedsättning eller ett eller flera barn kan du ansöka om inkluderingsstöd för att täcka merkostnader som kan uppstå under utbytesstudier eller praktik utomlands.

Studenter med bestående eller långvariga funktionsnedsättningar, inklusive funktionsnedsättningar orsakade av fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk sjukdom, har rätt till ett särskilt inkluderingstillägg.

 • För studenter som genomför ett utbyte med ett Erasmusstipendium för studier eller en Erasmuspraktik består det särskilda inkluderingstillägget av 250 €/mån.
 • För studenter som genomför en blandad mobilitet på mindre än 14 dagar består inkluderingstillägget av en engångssumma på 100 €.
 • För studenter som genomför en blandad mobilitet på mer än 14 dagar består inkluderingstillägget av en engångssumma på 150 €.

Ansökan

 1. När du fyller i ansökan i MoveON väljer du "yes" som svar på frågan "Would you like to apply for additional grant for applicants with disabilities?".
 2. Fyll i och bifoga dokumentet Application for inclusion support top-up for studying abroad within Erasmus+ (PDF) Pdf, 42 kB.. Notera att dokumentet är på engelska.
 3. Bifoga ett intyg från samordnaren för riktat pedagogiskt stöd vid Uppsala universitet eller från till exempel en läkare eller en psykolog som uppger din funktionsnedsättning. Intyget betraktas som känslig information och kommer att hanteras därefter. Notera att ditt namn måste finnas med i intyget.
 4. Formulären och intyget ska skickas till följande adress:

Uppsala universitet
Erasmusstipendier
Box 256
751 05 UPPSALA

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet samt oavsett hur många barn du har.

 • För studenter som genomför ett utbyte med ett Erasmusstipendium för studier eller en Erasmuspraktik består det särskilda inkluderingstillägget av 250 €/mån.
 • För studenter som genomför en blandad mobilitet på mindre än 14 dagar består inkluderingstillägget av en engångssumma på 100 €.
 • För studenter som genomför en blandad mobilitet på mer än 14 dagar består inkluderingstillägget av en engångssumma på 150 €.

Ansökan

 1. När du fyller i ansökan i MoveON väljer du "yes" som svar på frågan "Would you like to apply for the inclusion top-up for applicants with children?".
 2. Beställ ett familjebevis från Skatteverkets hemsida som bekräftar att du är förälder till barnet/barnen. När du har fått det ska du skanna det och ladda upp det i din ansökan i MoveON. Familjebeviset måste tydligt visa ditt och ditt barns namn samt er relation till varandra. Om du inte är svensk medborgare och inte kan få familjebeviset, kontakta oss på erasmus@uu.se.

Om du som student har rätt till extra medel från Erasmus+ kan du ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för faktiska kostnader från UHR. Detta ekonomiska stöd syftar till att täcka merkostnader, som överskrider den månatliga summan extra medel du blivit beviljad, som kan uppstå i och med studier eller praktik utomlands.

Observera att om du redan har beviljats ​extra medel kan du även beviljas inkluderingsstöd för faktiska merkostnader kopplade till en annan inkluderingskategori Ansökan om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader måste motiveras av sökanden och godkännas av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Behörighetskrav

 • Dina faktiska merkostnaders värde måste överstiga det månatliga värdet av de extra medel för studenter som har barn och/eller en funktionsnedsättning som du redan har beviljats.
 • Om du vill ansöka om merkostnader för pedagogiskt stöd kan du bara göra det om det pedagogiska stödet inte redan erbjuds gratis hos värdorganisationen eller värduniversitetet.

Exempel på kostnader som kan täckas av inkluderingsstöd

 • Kostnader för att ta med stödutrustning eller hjälpmedel
 • Kostnader för anpassat boende i samband med funktionsnedsättning eller för dyr hyra för medföljande barn.
 • Kostnader för psykologiska behandlingar
 • Kostnader för barnomsorg (gäller endast om du tar med ditt/dina barn på utbytet eller praktiken)
 • Kostnader för att göra ett förberedande besök på studie- eller praktikorten
 • Kostnader för medföljande person

Ansökan

 1. När du fyller i ansökan i MoveON väljer du "yes" som svar på frågan "Would you like to apply for the inclusion support for actual costs?"
 2. Fyll i dokumentet Application for inclusion support for actual costs for studying abroad within Erasmus+ (PDF) Pdf, 149 kB.. Där du motiverar din rätt till inkluderingsstöd för faktiska kostnader.
 3. Befoga ett intyg från samordnaren för riktat pedagogiskt stöd vid Uppsala universitet eller från t.ex. en läkare eller en psykolog som uppger din funktionsnedsättning. Intyget betraktas som känslig information och kommer att hanteras därefter. Notera att ditt namn måste finnas med i intyget.
 4. Skicka det tryckta och undertecknade formulären med relevant bilaga (funktionsnedsättningsintyg eller familjebevis) till följande adress:

Uppsala universitet/Uppsala University
Erasmusstipendier
Box 256
751 05 UPPSALA

Efter att du har skickat in din ansökan kommer enheten för internationell mobilitet lämna in ytterligare en ansökan (som inte innehåller eventuell diagnos) till Universitets- och högskolerådet (UHR) för godkännande. Enheten för internationell mobilitet kommer kontakta dig så snart vi fått ett beslut från UHR. Ju tidigare du påbörjar ansökningsprocessen, desto tidigare får vi ett beslut från UHR.

Utbetalning av inkluderingsstöd

70% av beviljat inkluderingsstöd betalas ut tillsammans med första utbetalningen av stipendiet och resterande del vid den andra utbetalningen. Om du är på en blandad mobilitet så betalas inkluderingsstöd ut i sin helhet i samband med startperioden.

Erasmuspraktik som förälder, går det? Hanna Dalström testade!

"På vårterminen 2023 gjorde jag min VFU, eller verksamhetsförlagda utbildning, inom lärarprogrammet K-KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, på Svenska skolan i Fuengirola i Spanien.

Det var en fantastisk tid för att få öva som lärare, men på en svensk skola utomlands! Jag fick observera och undervisa på gymnasiet i mina två ämnen spanska och samhällskunskap och även ta del av den kollegiala gemenskapen på skolan.

Med stöd av Erasmus och råd från Uppsala universitet kunde även jag, som småbarnsförälder och student, göra praktik utomlands. Det tycker jag är extra värt att nämna för dem som tvekar."

- Hanna Dahlström

Kontakt

Behöver du hjälp med din ansökan? Kontakta oss på erasmus@uu.se.

Var noggrann med att utelämna all information som kan anses vara känsliga personuppgifter när du kontaktar oss via mejl.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin