Vårdvetenskap

Vårdvetenskap omfattar teori, metod och teknik för studiet av problem och åtgärder i hälso- och sjukvårdsammanhang. Resultaten av sådana åtgärder, de ingående processerna liksom beroendet av aktuella kontexter studeras. Vårdvetenskap utgår från ett mångvetenskapligt och mångprofessionellt perspektiv i studier av förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande åtgärder.

Ett viktigt område är samspelet mellan vårdpersonal och patienter eller deras närstående. I vårdvetenskap studeras även individens resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa, liksom individens förmåga till anpassning till förändringar i hälsostatus. Vårdens möjligheter att stödja individen och de närstående i dessa avseenden är ett viktigt fokus. Av speciellt intresse är sådana sammanhang där de egna resurserna sviktar, liksom vård i livets slutskede.

Till vårdvetenskap räknas också studier rörande vårdens kvalitet, kulturella aspekter i vården samt vårdarbetets organisation och utbildning.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin